Deans (2019)


Year 9

Avatar
Leah Preston
Avatar
Jackie Crawford

Year 10

Avatar
Lesley Harris
Avatar
Simon Berndt

Year 11

Avatar
Lisa Chubb
Avatar
Rihari (Richard) Brown

Year 12

Avatar
Myken Hurley
Avatar
Karen Eliason

Year 13

Avatar
Katrine Coleman
Avatar
Jonathan Faulkner